X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

۱) در مثلثی با اضلاع و شعاع دایره محیطی ثابت کنیدچه زمانی می تَساویَدْ؟


۲) برای اعداد حقیقی و مثبت با شروط  و ثابت کنیداز یافتن حالت تساوی خودداری نکنید.


۳) برای اعداد حقیقی و مثبت با شرط  ثابت کنید
۴) برای اعداد حقیقی و مثبت که تعریف می کنیم:


ثابت کنید۱۰) برای اعداد حقیقی و مثبت نابرابری های زیر را اثبات کنید


۱۱) در مثلثی با اضلاع فرض کنید معرف طول نیمسازها و معرف طول میانه های نظیر اضلاع باشند. ثابت کنید۱۲) برای اعداد حقیقی و مثبت ثابت کنید
خدا خیرتان بهاد.